تبلیغاتی که در محیط عمومی به نمایش گذاشته می شود و در این راستا به ابزار و بستر های تبلیغاتی خاصی نیاز میباشد. تبلیغات در بنرها، بیلوردها، بدنه اتوبوس ها و .... از جمله مکان هایی می باشند که برای تبلیغات برروی آنها، به ابزارهای خاص خود نیاز میباشد.

تبلیغات موثر به تبلیغاتی می گویند که در ابتدا برروی ذهن مشا تاثیر بگذارد و سپس چشمهایتان و در واقع باید پیام مورد نیاز برای جذب شما را بتواند به راحتی انتقال دهد. برای تبلیغات محیطی باید سه مرحله را در نظر گرفت :

  • گرافیک و طرح خوب اولین گام می باشد و جمله "خوب دیده شدن" در این مرحله تحقق می پذرید پس باید از ترفند های مخصوص به گرافیک در طراحی تبلغات مورد نظر استفاده نمود.
  • دومین مرحله انتقال پیام می باشد.
  • در سومین مرحله، تبلیغات باید به گونه ای باشد که بیننده را به تفکر وا دارد و اثر خوبی برروی آن بگذارد.

6dc33345eaeb349048c160729c2d77fb

نمونه تبلیغاتی می باشد که در مدرسه میامی برای شرکت تولید کننده کاغذ طراحی شده است و با دیدن این تبلیغ و طرح پوسته درخت شما را به فکر وادار می کند.